The English version of the Terms and Conditions follows the Czech version.

Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb: DENTINA PRIVÁTNÍ ZUBNÍ ORDINACE S.R.O. , IČ: 29239508, dále též jako „DENTINA“ či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

Povinnosti poskytovatele

DENTINA se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády poskytovatele. DENTINA se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů. DENTINA nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí DENTINA pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. Poskytovatel je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby. DENTINA si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

– pacient nedodržuje navržený léčebný postup

– pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín

– pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů

– požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře

– z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

– dodržovat navržený léčebný postup

– řídit se vnitřním řádem poskytovatele

– pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech

– pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik

– akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby

– poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu

– dbát o vysoký standard své zubní hygieny

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace, kterou je poskytovatel oprávněn požadovat po pacientovi.

Pro případ absence pacienta (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu, kterou je oprávněn poskytovatel vyúčtovat pacientovi. Smluvní pokutu tvoří 75% (sedmdesát pět procent) z násobku minutové sazby ordinace a sjednané plánované délky ošetření. Minutová sazba je stanovena ve výši 70,- Kč/min (sedmdesát korun českých za minutu) pro ordinaci zubního lékaře a 35,- Kč/min (třicet pět korun českých za minutu) pro ordinaci dentální hygienistky. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení. 

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně nebo telefonicky na recepci DENTINA, prostřednictvím elektronické pošty na dentina@dentina.cz nebo SMS zprávou na tel. číslo +420 731 185 688.

Nadstandardní stomatologie

DENTINA nabízí širokou škálu výkonů nadstandardních stomatologie, s orientací na kvalitu, moderní technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

Pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní stomatologie, a navíc jen při použití levných (zastaralých) materiálů a postupů – takové však naše klinika neposkytuje. Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě Vašeho chrupu bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovny platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.

Plně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou: vstupní a preventivní prohlídky, zhotovení rentgenového snímku.

Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou: protetické výrobky laboratoře – korunky, můstky, kořenové inlaye, některé snímatelné zubní náhrady.

Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou: výkony – výplně, endodontické ošetření, zubní implantáty.

Našim cílem je kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k esteticky dokonalému a dlouhotrvajícímu zdravému úsměvu.

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi písemný cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Minutová sazba ordinace je zpřístupněna v ceníku poskytovatele. Smyslem dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci. Minutová sazba (MS) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově či platební kartou. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů může být vyžádána záloha ve výši 50%.

Reklamace

DENTINA poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

Závěrečná ujednání

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. Text podmínek je pacientovi k dispozici na webu www.dentina.cz  i na recepci DENTINA.

Terms and Conditions

These Terms and Conditions (“T&C”) govern the contractual relationship between the healthcare provider and the patient – the client (healthcare recipient).

Healthcare provider: DENTINA PRIVÁTNÍ ZUBNÍ ORDINACE S.R.O., reg. No.: 29239508, hereinafter also referred to as “DENTINA” or “Provider”.

The terms “treatment”, “care” or “intervention” mean the provision of healthcare services as defined by law. The term “physician” means a healthcare provider acting for the Provider, both in the position of a dentist and in the position of a dental hygienist. The term “office” means an integrated operational unit providing healthcare, consisting mainly in a dentist chair with the corresponding technological, diagnostic and therapeutic equipment, including the physician, the assistant and ancillary healthcare staff.

Obligations of the Provider

    DENTINA undertakes to provide healthcare in the area of practical dentistry at the level of contemporary modern medical knowledge, in line with the best interests of the patient’s health condition, and in accordance with applicable legal regulations and internal regulations of the Provider. DENTINA undertakes to keep the patient’s medical records as required by law. DENTINA processes information stored in the documentation according to the personal data protection regulations and other legal regulations. Before any medical intervention, the patient will be informed by the physician, to a sufficient extent, about the patient’s oral condition, about the proposed treatment (therapeutic plan) and about the nature, consequences and possible risk associated with that medical intervention. In the case of existence of several variants of treatment, DENTINA will acquire the patient with each variant and its cost. The Provider is obliged to schedule patients’ appointments for agreed times as to minimize the patients’ waiting time. The Provider is obliged to comply with all ethical principles of the physician/patient relationship, to minimize stress and potential pain of the care provided and to communicate with the patient to make sure the patient understands everything. The Provider is obliged to fairly communicate (before treatment) and subsequently bill (after treatment) the medical services provided. DENTINA reserves the right to refuse or terminate treatment if:

– the patient fails to comply with the proposed treatment procedure

– the patient repeatedly fails to attend a medical appointment without a timely excuse

– the patient fails to comply with the Provider’s internal regulations or restricts the rights of other patients

– the patient’s requirements are inconsistent with the physician’s professional beliefs

– if other statutory reasons apply (operational or capacity reasons)

Obligations of the patient

    The patient is obliged to:

– comply with the proposed treatment procedure

– comply with the Provider’s internal regulations

– truthfully inform the physician about his or her health condition and related issues

– take adequate care of his or her oral health as to avoid all avoidable (preventable) health risks

– accept preventive examinations and preventive dental hygiene as an indispensable part of treatment

– provide assistance during medical interventions and checks of the course of the treatment process

– maintain a high standard of his or her dental hygiene

The patient is obliged to attend the appointments for agreed medical interventions in accordance with the treatment plan, preventive examinations and the plan of dental hygienist’s interventions. An appointment is a time and date entered in the Provider’s system and the Provider must communicate it to the patient orally, by telephone or by email. The Provider is entitled to change the date or time of an appointment and inform the patient (orally, by telephone or by email) about such change. The patient must be aware that in the case of his or her non-attendance, the Provider incurs damage proportional to the minute rate of the office, which the Provider is entitled to claim from the patient.

In the case of patient’s non-attendance (as referred to in the previous paragraph), the parties hereby agree on a contractual penalty the Provider is entitled to claim from the patient. The contractual penalty is 75% (seventy-five per cent) of the multiple of the office’s minute rate and the agreed planned length of the appointment. The minute rate is stipulated as 70 CZK/min (seventy Czech crowns per minute) for a dentist’s office and 35 CZK/min (thirty five Czech crowns per minute) for a dental hygienist’s office. The contractual penalty is payable on the day of the non-attendance and the Provider is entitled to bill it to the patient subsequently. The patient acknowledges that the motivation of this provision is not to charge contractual penalties but to prevent non-attendance without excuse and downtimes of a costly medical facility.

The patient may excuse from an appointment in advance and schedule another appointment. In such a case, an excuse must be made no later than 24 hours in advance in a demonstrable manner – in person or by telephone at the DENTINA reception, by electronic mail at dentina@dentina.cz or a text message at +420 731 185 688.

Premium treatment

DENTINA offers a wide range of premium dentistry interventions, with a focus on quality, modern technologies and mini-invasive (painless) interventions. Also in the area of premium care there are always several variants of treatment and the patient can choose from several options. The patient is always informed about the possible variants of care and their prices before receiving treatment.

Health insurance companies in the Czech Republic cover only a small part of the costs of high-quality dentistry and, moreover, only if inexpensive (obsolete) materials and procedures are used—these are not, however, used by our clinic. Most types of treatments that lead to a long-term maintenance or a high-quality replacement of your teeth are, unfortunately, currently not covered by health insurance companies or are covered only partly and patients must pay for the rest of the treatment provided.

Treatment fully covered by health insurance companies: initial and preventive examinations, making of an X-ray image.

Treatment partially covered by health insurance companies: prosthetic laboratory products – crowns, bridges, inlays, some removable tooth replacement products.

Treatment not covered by health insurance companies: fillings, endodontic treatment, dental implants.

Our goal is to provide high-quality treatment that leads to an aesthetically perfect and long-lasting healthy smile.

Individual possible treatment options and a quotation are communicated to the patient by the physician upon examination, before the actual treatment. In the case of extensive (clinically- and price-intensive) reconstructive interventions, the physician will prepare a written price plan for the patient. In the case of complications and more time-consuming treatment, the planned price may only by increased in accordance with the current minute rate of the office. The office’s minute rate is available in the Provider’s price list. The purpose of dental hygiene is focus on early prevention. The minute rate represents all the costs of the intervention in the office and includes professional work, the technologies used, common (standard) materials, and ensuring the hygienic regime of the office. Special materials (disposable instruments, special masses, etc.), implants and prosthetic products are not included in the minute rate and are billed separately to the patient.

Payment is always made based on a detailed specification for the client. Payment is made in cash or by card. In the case of external production of prosthetic products or purchase of specific implants, an advance payment of 50% may be requested.

Complaints

DENTINA provides a 2-year guarantee (from the moment of completion) for all fillings and prosthetic work (crowns, bridges). The guarantee does not apply to temporary work, endodontic treatment, dental procedures of a service nature (dental hygiene, tooth whitening, interventions on soft tissues, etc.). The reasons for a complete or partial cancellation of the guarantee include: negligent oral hygiene, failure to comply with medical advice, improper use of dental prosthesis, untreated dysfunction of the temporomandibular joint, systemic diseases affecting the oral health condition (diabetes, epilepsy, osteoporosis, cytostatic therapy, etc.), and head or neck injuries with the possibility of tooth or jaw injury.

A complaint must first be filed by the patient directly with the Provider, who must deal with the issue as part of the process of recording complaints and to handle the issue within the statutory time limit.

Final arrangements

The contract enters into force on the date of patient registration – his or her signature and expression of consent on the registration form. The text of the T&C is available to patients at www.dentina.cz and at the DENTINA reception.

Pro jakékoliv dotazy nebo objednávky volejte na: 731 185 688